Nerede

Sat n alma sorumlusu, Ankara (30 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Er Makina Di li Sanayi
 • Ankara
... , TANIMI Sat n Alma Sorumlusu olarak yurt i i/yurt d sat n almadan, t ... n n uygunlu u, deme planlama ve raporlar n n olu turulmas ) Sat n Alma Sorumlusu ... koordinasyonu sa layacakt r. Sat n Alma Sorumlusu olarak sat n alma maliyetleri ile ilgili firma ...
17 gün önce
 • MAKEL YALITIM VE RET M TEKNOLOJ LER SAN. VE T C.
 • Ankara
... uygun "Sat n Alma Sorumlusu" aray m z bulunmaktad r. Tan m Sat n alma faaliyetlerinin firman n ... gelen sat n alma taleplerinin de erlendirilmesini sa lamak, ihtiya lar planlamak, Sat n alma ... da ikamet eden / edebilecek olan Sat n Alma Sorumlusu aramaktay z.
26 gün önce
 • FAF VANA SANAY VE T CARET A. .
 • Ankara
... tamamlam . TANIMI Sat n alma zerine teklif almak, Farkl birimlerden gelen sat n alma taleplerini kar ... zerinde performans de erlendirmesi yapmak, Sat n alma sa lanabilecek muhtemel tedarik ... fabrikam zda g revlendirilmek zere Sat n Alma Sorumlusu aramaktay z.
8 gün önce
 • Park Kent Mobilyalar A. .
 • Ankara
... Merkezinde g revlendirilmek zere Sat n Alma Sorumlusu aranmaktad r. GENEL N TEL KLER VE ... TANIMI Sat n alma faaliyetlerinin y r t lmesi, Ayl k sat n alma raporlar n n kar ...
12 gün önce
 • Erdem So utma Sanayi
 • Ankara
... na sahip fabrikam zda, Sat n Alma Sorumlusu olarak g revlendirilmek zere ... da dengi okullardan mezun, -Sat n alma i lemlerinde tecr beli, - ... s recini y netmek -Sat n alma verimlilik hedefi do rultusunda ... r nler i in sat n alma faaliyetinin ba lat lmas , - ...
9 gün önce
 • 3 EL GRUP ENERJ MADENC L K N .A. .
 • Ankara
... g revlendirilmek zere Sat n Alma Sorumlusu al nacakt r. n aat sekt r ... tecr besi olan, T m sat n alma s re lerinin y ... lerinde teslimat n zaman nda yap lmas n n sa lanmas , Sat n alma sipari ... ile ileti imin sa lanmas Sat n alma talepleriyle ilgili t m ...
9 gün önce
 • G RBA N AAT M HEND SL K MADENC L KSAN.VE T C.A. .
 • Ankara
... daki niteliklere sahip TEKN K SATIN ALMA SORUMLUSU aray m z bulunmaktad r ... ikliklerinin belirlenmesi, Sat n alma departman dok manlar n da t m n n, saklanmas n n ve ... ar ivlenmesinin yap lmas , takip edilmesi, sat n alma belgelerinin ...
5 gün önce
 • ER MAK NA Di li Sanayi A. .
 • Ankara
Açıklama: Savunma sanayi sekt r nde faaliyet g steren firmam z b nyesinde Sat n Alma Uzman pozisyonunda g revlendirilmek zere, analitik d nebilen, titiz, d zenli ve planl al an, z g veni y ksek, insanlarla iyi ileti im kurabilen tak m arkada aray m z ...
bir gün önce
 • S nmac lar ve G menlerle Dayan ma Derne i
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI G rev Tan m SGDD nin y r tt projeler kapsam nda ger ekle tirilecek sat n alma s re lerine ili kin proje uygulama kurallar na uygun ekilde t m s re lerin y r t lmesi ve gerekli evraklar n d zenli olarak muhafaza ...
bir ay önce
 • z elikler Hidrolik Ltd. ti.
 • Ankara
... daki niteliklere sahip Yurtd Sat nalma Sorumlusu aramaktad r. Genel ... derecede ngilizce bilen, Teklif alma ve Fiyat analizi konular ... lgili alandaki t m sat n alma s recini y netebilecek, ... Hammadde al m n yapabilecek, ( elik ...
7 gün önce
 • LKE ATIK Y NET M SANAY VE T CARET L M TED RKE
 • Ankara
... TANIMI Grup firmalar m z n sat n alma/finans i lemlerini y r ... Sat nalma Sorumlusu aramaktay z. TANIMI Firmalar m z n t m sat ... lerinin organize edilmesini sa lamak, Sat n al nan malzemelerin kay ... ilgili yerlere teslim/sevk ettirmek, Sat n al nan malzeme ve ...
19 saat önce
 • Sakl Bah e canl Hayvanc l k Tar m G da San.Ve Tic
 • Ankara
... TANIMI Grup firmalar m z n sat n alma i lerini y r tmek ... Sat nalma Sorumlusu aramaktay z. TANIMI Firmalar m z n t m sat ... lerinin organize edilmesini sa lamak, Sat n al nan malzemelerin kay ... ilgili yerlere teslim/sevk ettirmek, Sat n al nan malzeme ve ...
19 saat önce
 • Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj A.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Battal Holding Grup irketleri'nden TURK Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A. . 'nin "Sat n Alma Departman 'nda g revlendirilmek zere; Lisans Mezunu, leri d zeyde ingilizce dil bilgisi olan, Sat n Alma konusunda en az 5 ...
18 gün önce
 • T RKTIPSAN Sa l k Turizm E itim ve Ticaret A.
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen niversitelerin Kimya, Kimya M hendisli i b l mlerinden mezun la firmas sat n alma depatman nda en az 2 y l deneyimli yi derecede ngilizce bilen, ikinci bir dil tercih sebebidir. Dikkatli ve i takibinde yetkin ...
12 gün önce
 • ER FO ULLARI GRUP N AAT TUR ZM THALAT HRACAT L M TED RKET
 • Ankara
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tan m Ankara'da faaliyet g steren irketimizde al acak Sat nalma Y neticisi aray m z bulunmaktad r. irketin ihtiya duydu u mal ve hizmetlerin al m s recinin ba lat lmas Tedarik ilerden teklif al nmas ve bu tekliflerin ...
23 gün önce
 • 1
 • 2