Nerede

Balıkesir (376 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
  • Albayrak Grubu
  • Balıkesir
Gereksinimler: Albayrak Grubu b nyesinde bulunan Ayakkab Fabrikam z n Bal kesir lokasyonunda g revlendirilmek zere; ak ve proseslerin olu turabilecek, Proseslerin (s re lerin) istenen sonu lar ortaya karmas n sa layabilecek, ISO 9001, ISO 14001, ISO 220 ...
bir saat önce
  • Albayrak Grubu
  • Balıkesir
Gereksinimler: Albayrak Grubu b nyesinde bulunan Ayakkab Fabrikam z n Bal kesir lokasyonunda g revlendirilmek zere; retim i in do ru stratejiler belirleyebilecek ve retim s re lerini kontrol edebilecek, retilmesi planlanan r nlerin, istenilen kalitede ...
2 saat önce
Açıklama: Tan m T rkiye'nin E itim G c y z! nsani de erlerle donat lm , sorgulayan, ara t ran, reten nesiller yeti tirmeyi ama layan U ur Okullar olarak 37 ilde 107 okulumuz ile ba ar gelene imizi s rd r yoruz. Global standartlarda, yenilik i e itim anlay ...
12 saat önce
Açıklama: Tan m Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
12 saat önce
  • Sar Bekir Ambalaj Sanayi ve Ticaret A
  • Balıkesir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sekt r n nde gelen firmalar ndan olan Sar bekir Ambalaj irketimizin, Bal kesir lokasyonunda bulunan retim Firmam zda g revlendirilmek zere "Makine M hendisi" aray m z bulunmaktad r. Genel Nitelikler niversitelerin ...
12 saat önce
  • K KL ZEYT N ZEYT NYA I GIDA TARIM THALAT HRACA
  • Balıkesir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T m al - sat faturalar n n takibi, muhasebe kay tlar n n yap lmas Makbuz, dekont, personel zl k dosyalar vb. evraklar n d zenlenmesi ve takibinin sa lanmas , istenen raporlamalar n yap lmas Cari hesap mutabakatlar n n ...
12 saat önce
  • K KL ZEYT N ZEYT NYA I GIDA TARIM THALAT HRACA
  • Balıkesir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T m al - sat faturalar n n takibi, muhasebe kay tlar n n yap lmas Makbuz, dekont, personel zl k dosyalar vb. evraklar n d zenlenmesi ve takibinin sa lanmas , istenen raporlamalar n yap lmas Cari hesap mutabakatlar n n ...
12 saat önce
  • GCM Yat r m Menkul De erler A. .
  • Balıkesir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bal kesir rtibat Ofislerimizde V OP (Vadeli lem Opsiyon Piyasas ) biriminde birlikte al aca m z a a daki niteliklere sahip tak m arkada lar ar yoruz. niversitelerin en az nlisans ve/veya lisans e itimi veren ilgili b l ...
12 saat önce
  • ELEB BANDIRMA ULUSLARARASI L MANI LETMEC L
  • Balıkesir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin deniz ula t rma m hendisli i, denizcilik i letmeleri y netimi, end stri m hendisli i, ula t rma m hendisli i, i letme vb. b l mlerinden mezun yi derecede ngilizce bilen En az, 3 y l limanlarda operasyon ...
12 saat önce
  • HEG GIDA VE UNLU MAM LLER SANAY HR. TH. PAZ. V
  • Balıkesir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketin ambalaj ve plastik i letme malzemeleri tedari ini sa layabilecek. 1 y l minimum Sat n alma tecr besi olan. Yurt d ve yurt i i ambalaj trendlerini takip edebilecek. Office programlar na hakim. Tercihen End stri ...
12 saat önce
  • Netlog Lojistik Hizmetleri A. .
  • Balıkesir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Netlog, k tada faaliyet g steren T rkiye merkezli, entegre bir lojistik ve nakliye hizmetleri sa lay s d r. Netlog Lojistik, T rkiye'nin en b y k nakliye irketi ve EMEA b lgesindeki en h zl b y yen lojistik ...
12 saat önce
  • Do a nsan Kaynaklar Y netim ve Bili im Dan manl k Hizmetleri Ltd. ti.
  • Balıkesir
Açıklama: Tan m D nyan n en b y k markalar ndan stanbul, zmir ve evre iller i in kariyer f rsat D nya en nl global markalar n n (GSM, Akaryak t ve Dondurulmu G da markalar n n) m teri memnuniyeti odakl , agresif sat olmayan projelerinde yer alarak y ksek ...
12 saat önce
  • Do a nsan Kaynaklar Y netim ve Bili im Dan manl k Hizmetleri Ltd. ti.
  • Balıkesir
Açıklama: Tan m D nyan n en b y k Mobilya Markas nda stanbul ve zmir de kariyer f rsat Global mobilya markas n n (%80 inbound a r , %20 mail) taleplerini kar layarak y ksek kazan elde etmek ister misin (En az % 40 engeli olan ki iler ba vuru yapmal d r) ...
12 saat önce
  • HEG GIDA VE UNLU MAM LLER SANAY HR. TH. PAZ. V
  • Balıkesir
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ka t grubu ve Hijyen malzemeleri konusunda bilgi sahibi Minimum 1 y l tecr besi olan ngilizce bilgisi olan. irketin t m sarf grubu r nlerin tedari ini sa layabilecek. Sat n alma s recinde standartla t rma, optimizasyon ...
12 saat önce
  • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
  • Balıkesir
Açıklama: Tan m Firmam z n nsan Kaynaklar Dan manl k ve personel tedarik hizmetlerinde, t m s re leri asiste edecek,insan kaynaklar asistan istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin Lisans seviyesinde b l mlerinden,tercihen; EKO, nsan ...
12 saat önce