Nerede

Bursa (566 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ngiliz K lt r Derne i Dil Okullar
 • Bursa
Açıklama: Tan m NG L Z K LT R DERNE D L OKULLARI BURSA Temsilcili imizde g rev alacak talyanca retmenleri al nacakt r. Aranan Nitelikler - niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun - Aktif bir ekilde talyanca konu abilen - Tercihen yeti kin gruplar nda ...
6 saat önce
 • British Town Dil Okullar
 • Bursa
Açıklama: Tan m We are looking for Full Time or Part Time native English teachers who would like to work in British Town Language Schools. Candidates should have the following qualifications; Aranan Nitelikler -DEGREE IN RELATED FIELD OR EXPERIENCE IN ...
6 saat önce
 • British Town Dil Okullar
 • Bursa
Açıklama: Tan m British Town Fsm temsilcili imizde g revlendirmek zere ngilizce retmeni al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin; ngilizce retmenli i b l mlerinden mezun yada ngiliz Dili ve Edebiyat / Amerikan Dili ve Edebiyat b l mlerinden mezun ...
6 saat önce
 • ERCE MEKANIK TESISAT & M HENDISLIK TIC. LTD. TI.
 • Bursa
Açıklama: Tan m Bursa i i ve Bursa d antiyelerimizde g revlendirilmek zere mekanik tesisat antiye efi m hendisi aramaktay z. Proje izimi , hesaplamalar , antiye y netimi konusunda tecr beli aramaktay z. Aranan Nitelikler Makina M hendisi veya Teknikeri E ...
6 saat önce
 • ERCE MEKANIK TESISAT & M HENDISLIK TIC. LTD. TI.
 • Bursa
₺8.000 ₺12.000 aylık
Açıklama: Tan m M teriden Gelen Talepler Do rultusunda, Mekanik Tesisat Projelerinin Haz rlanmas , M teriden Gelen Mekanik Tesisat Projelerinin ncelenerek Ke if zeti kart lmas veya Haz r Gelen Proje ile Ke if zetinin Kar la t r lmas Konular na Yapabilecek ...
6 saat önce
 • Aydo du Yap Malzemeleri
 • Bursa
Açıklama: * 30-50 ya aras , * E-C-D s n f ehliyetli , * Kamyon kullan m nda deneyimli SRC (2-4) belgeli , * Askerlik yapm personel. * En az 5 y l deneyim aranmaktad r. * Osmangazi-Y ld r m-G rs - Kestel /BURSA ikamet eden personel.
11 saat önce
Açıklama: Bursa'da bulunan CarrefourSA ma azalar m zda g revlendirilmek zere, tam zamanl al acak engelli tak m arkada lar ar yoruz. * Yasa gere i engelli kadrosuna uygun olan, * Yo un i temposunda al abilecek, * Tak m al mas na yatk n, * leti im yetene i ...
12 saat önce
 • Oba Kurumsal Ve Bireysel Hizmetler
 • Bursa
₺7.000 aylık
Açıklama: Tercihen meslek liselerin ilgili b l mlerinden mezun, Abkant makina kullan m konusunda en az 2 y l deneyimli, Makina, tak mlar hakk nda bilgi sahibi olan, Ekip al mas na yatk n, Sac ekillendirme , b kme ve kesme i lemlerine hakim, l aletlerini ...
12 saat önce
 • Oba Kurumsal Ve Bireysel Hizmetler
 • Bursa
₺6.000 aylık
Açıklama: Kayapa sanayinde tala imalat yapan fabrikaya 6 erkek CNC operat r al nacakt r. 2 vardiya al lacakt r. cumartesi pazar tatildir. al ma saatleri 08:00/18:00 22:00/08:00 ileti im Ba ak han m cep : 0 546 250 19 63
13 saat önce
 • G GROUP
 • Bursa
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl ve e itim ve bir ok ...
15 saat önce
 • MNG KARGO
 • Bursa
Açıklama: Bursa'da bulunan Transfer Merkezimizde g revlendirilmek zere ''Teknisyen'' tak m arkada lar aramaktay z. Teknik Lise veya Meslek Y ksek okul mezunu olmak, Tercihen retim,makine ve imalat sekt rlerinde al m , Ekip al mas na yatk n leti im ...
16 saat önce
 • Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi
 • Bursa
Açıklama: Bursa ilinde bulunan CarrefourSA ma azalar m zda g revlendirilmek zere, tam zamanl al acak engelli tak m arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: * Yasa gere i engelli kadrosuna uygun olan, * Yo un i temposunda al abilecek, * Tak m al mas na yatk n, ...
16 saat önce
 • Atlas Hidrolik Lift Sistemleri San. ve Tic. A.
 • Bursa
Açıklama: Kayapa OSB de hidrolik silindir retimi yapan firmam za depo veri ve giri k lar n yapabilecek depo personeli aranmaktad r. Gereksinimler: En az lise mezunu, yi derecede excel kullanabilen, Veri giri leri yapabilecek, Depo veri giri k lar nda tecr ...
17 saat önce
 • APlus Hastane Otelcilik Hizmetleri
 • Bursa
Açıklama: Ac badem Sa l k Grubu b nyesinde yer alan Bursa Ac badem Hastanemizde g revlendirilmek zere; Tercihen temizlik konusunda deneyimli, Hijyen kurallar na uyan, Tak m al mas na yatk n, Vardiyal al ma sistemine uyum sa layabilecek, Temizlik Personeli ...
17 saat önce
 • Tramec So utma Sistemleri
 • Bursa
Açıklama: -Tercihen klimlendirme ve ilgili teknik b l mlerden mezun, - lgili alanlarda enaz 2 y l tecr be sahibi, -Oksijen kayna yapabilen, - r n montaj yapabilen, -Ekip al mas na yatk n, -Askerlik hizmetini tamamlam -Yeti tirilmek zere olan personel ba ...
17 saat önce
 • Ce & G Terapi Ve Masaj
 • Bursa
₺7.000 aylık
Açıklama: G NL K EN AZ 200 TL VE ZER PR M LE Bursa'n n en elit semti zl ce de 2014 den bu yana m terilerimize terapi ve masaj zerine hizmet vermekteyiz. letme sahibi Taraf ndan e itimini ald ktan sonra al mak zere vas fs z, deneyimsiz ve tecr besiz BAYAN ...
17 saat önce
 • GARANT B R DANI MANLIK
 • Bursa
Açıklama: Network sekt r nde al an firmam zda kurmu oldu um tak m n lideriyim. Birlikte al aca m z Y netici asistan ar yorum. Gereksinimler: Ba vuru artlar nda belirtilen ya aral nda olan Enerjik dinamik ve insan ili kilerinde g l Performansa dayal ekstra ...
18 saat önce
 • Uzay Pastaneleri
 • Bursa
Açıklama: Ma azalar m zda g revlendirilmek zere, Yiyecek i ecek sekt r nde kariyer hedefi olan, a a daki niteliklere sahip Ma aza Personeli Garson ar yoruz Tercihen Restoran al ma tecr besi olan En az 1 y l deneyimli M teri memnuniyeti ve z m odakl inde ...
19 saat önce
 • NVERLER MAK NA
 • Bursa
Gereksinimler: Bu ilan ba vuruda bulunmak isteyen herkes i in d zenlenmi tir. Ba vurunuz orta ve uzun vadede a labilecek pozisyonlarda de erlendirilecektir. G stermi oldu unuz ilgi i in imdiden te ekk r ederiz.
21 saat önce
 • Tramec So utma Sistemleri
 • Bursa
Açıklama: -So utma gruplar retim ekibinde de erlendirilmek zere; -Liselerin ilgili b l mleriden mezun -1 y l ve zeri deneyime sahip -Tak m al mas na yatk n -Dinamik ve sorumluluk sahibi -Askerlik hizmetini tamamlam
21 saat önce