Nerede

Çatalca (433 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Papara
 • Çatalca
Açıklama: B t n finansal hizmetleri herkes i in daha h zl , daha kolay, daha hesapl ve daha keyifli bir hale getirmek misyonuyla kt m z bu yolda bize kat lmak ister misin? Papara olarak 14 milyonu a k n kullan c m za en iyi finansal deneyimi yaratmay g ...
bir gün önce
Açıklama: Finansal Tablo G zetim Raporlama Y netici Yard mc s Ne Yapar ? BDDK, TCMB, TBB ve Risk Merkezi ne g nderilen rutin raporlar haz rlamak Raporlama projelerinde aktif rol oynamak Aranan nitelikler nelerdir ? Bankalar n Muhasebe, Mali Kontrol ve ...
bir gün önce
Açıklama: Hizmet vermeye ba lad m z 2001 y l ndan beri ba ta kullan c lar m z n olmak zere, i ortaklar m z n ve al ma arkada lar m z n memnuniyetini her eyden ok nemsiyoruz. T rkiye'nin ilk online yemek sipari platformu olarak devam etti imiz yolda, ...
bir gün önce
 • Enerjisa
 • Çatalca
Açıklama: Enerjisa Enerji olarak, elektrik da t m ve perakende sat ndan olu an iki ana i kolunda operasyonel m kemmelli i oda m za al yor, T rkiye nin lider elektrik irketi olarak faaliyet g steriyoruz. 10 bini a k n al an m z ile birlikte, 3 faaliyet b ...
bir gün önce
 • Coca-Cola ecek
 • Çatalca
Açıklama: Ana g rev ve sorumluluklar n zeti M teride sipari talebi yarat lmas ; Pazar b y kl , bulunabilirlik ve sat hacmi i in gerekli al malar n yap larak aksiyonlar n hayata ge irilmesi M teri ili kilerinin g lendirilmesi ve problemlerinin z lmesi Yeni ...
bir gün önce
 • Trendyol Group
 • Çatalca
Açıklama: Ready to get to know us? We were founded in 2010 with a dynamic and agile start-up spirit. Since then we have grown into a decacorn with a valuation of over $16.5 billion, backed by Alibaba, General Atlantic, Softbank, Princeville Capital and ...
2 gün önce
Açıklama: Corporate Banking Performance Management Supervisor Job Description Assisting in; Preparing analysis to follow Corporate Banking profitability and target realizations Calculating, distributing and sharing Corporate Banking targets on the basis ...
2 gün önce
 • Global Relations Forum
 • Çatalca
Açıklama: Global Relations Forum (GRF) is an independent, non-profit membership association which brings together leaders in Turkish business, academia, armed forces, government, law, arts and the sciences. The Forum aims to serve as a venue for long-term ...
2 gün önce
 • Fiba Group
 • Çatalca
Açıklama: 1990 y l nda kurulan H sn M. zye in Vakf e itim, sa l k, k lt r ve k rsal kalk nma alanlar nda ger ekle tirdi i projeler ile bireylerin ya amlar n iyile tirmeyi ve T rkiye nin geli imine katk da bulunmay ama lamaktad r. https://husnuozyeginvakfi ...
2 gün önce
Açıklama: Credit Risk Capital Management and Reporting Assistant Risk Manager Qualifications Basic SQL Knowledge Preferably having experience in calculation of capital adequacy Project management and analytical thinking skills Good communication skills ...
2 gün önce
 • Migros Ticaret
 • Çatalca
Açıklama: Biz Kimiz? Hayat bir al veri bizim i in, mutluluk al p mutluluk verdi imiz... Raflar m z d l ve ba ar larla dolu 18 y ld r st ste T rkiye nin En Be enilen Perakende irketi se ilmek, T rkiye nin ilk sadakat program n yaratmak, T rk perakende m ...
2 gün önce
 • Gratis
 • Çatalca
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 650 nin zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 11 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet ...
2 gün önce
 • Eti
 • Çatalca
Açıklama: Hayalleri ger e e d n t ren b y yen ve globalle en bir tak ma kat lmak ister misin? Eti, niteliklerin ve performans nla gelece in pe ine d men i in f rsatlarla dolu! Kendi s n rlar n ke fetmek ve bizimle gelece e ad m atmak i in M teri ...
2 gün önce
Açıklama: Position Summary The eCommerce Customer Service Representative is responsible for assisting our customers with their website inquiries. They do this by providing exceptional customer service through email support. Provide outstanding customer ...
2 gün önce
Açıklama: Yeni Tak m Arkada m zdan Neler Bekliyoruz? Haftal k rut plan olu turur, d zenli m teri ziyareti yapar ve raporlar, Temel i hedeflerimizin irket stratejileri ile tutarl olarak ger ekle mesini sa lar, Pazar geli melerini takip ederek sekt r pazar ...
2 gün önce
 • T rk Telekom
 • Çatalca
Açıklama: T ketici finansman oda yla olu turulacak yeni tak mlar i in alan nda deneyimli, yeni i modellerini destekleyecek ve yenilik i bak a yla katma de er sa layacak tak m arkada lar aray m z bulunmaktad r. Tan m Su gelirlerinin aklanmas ve ter r n ...
2 gün önce
 • PETRONAS Lubricants International
 • Çatalca
Açıklama: About the Role We are currently looking to hire a motivated Industrial Account Manager to join our team in Istanbul. The selected talent will be responsible for handling the most important industrial accounts in the organization in terms of ...
2 gün önce
 • Maxwill International
 • Çatalca
Açıklama: We are looking for a Finance Manager for our global client who operates in food industry. Responsibilities : Accounts Payables and Accounts Receivable processes; Oversee and supervise the daily activities of the department Ensure that month-end ...
2 gün önce
 • Howden Turkey, the Middle East and Africa
 • Çatalca
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Howden, d nyan n en b y k ba ms z Sigorta irketi ve al anlar n n i in sahibi oldu u Howden Group Holding'in bir par as d r. Sigorta ve Reas rans brokerlik firmam z n stanbul Merkez ofis Mali ler Departman b nyesinde " ...
2 gün önce
 • stinye niversitesi
 • Çatalca
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tan m ; niversitenin yurt i inden sat n al nacak ya da yurt d ndan ithal edilecek r nleri i in en h zl ve en ucuz olacak ekilde tedarik i baz nda ara t r lmalar n yap lmas n y netmek, Olu turulan sat n alma taleplerine ...
2 gün önce