Nerede

Diyarbakır (41 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Yolkar n aat
 • Diyarbakır
Açıklama: F RMAMIZ B NYES NDE ALI ACAK DENEY ML HAR TA M HEND S VEYA TEKN KER ALINACAKTIR. ANT YE KO ULLARINDA ALI AB LECEK T M OF S PROGRAMLARININ KULLANAB LECEK VE DENEY ML OLMASI GEREKMEKTED R.
21 saat önce
 • Ayaz Grup
 • Diyarbakır
Açıklama: Planl ve aktif ziyaretler yaparak m teri potansiyelini ve ihtiya lar n tespit etmek, m terilere uygun kurumsal r n ve z mlerin sat n ger ekle tirmek, o Kurumsal z m Merkezi bilgilendirmelerini d zenli takip etmek, m terilerine bu konularla ...
bir gün önce
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
3 gün önce
 • G GROUP
 • Diyarbakır
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl , e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
3 gün önce
Açıklama: Ayl k ve d nemsel sat hedeflerini ger ekle tirmek, Sat ve ma aza karl l n geli tirmenin yollar n ara t rmak, r nlerle ilgili detayl bilgi vererek m terilere yard mc olmak, Ma azaya gelen potansiyel ve mevcut m terilere kar firmay en iyi ekilde ...
3 gün önce
Açıklama: Ayl k ve d nemsel sat hedeflerini ger ekle tirmek, Sat ve ma aza karl l n geli tirmenin yollar n ara t rmak, r nlerle ilgili detayl bilgi vererek m terilere yard mc olmak, Ma azaya gelen potansiyel ve mevcut m terilere kar firmay en iyi ekilde ...
3 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 650 nin zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 11 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
3 gün önce
 • British Time Dil Okullar Ltd. ti
 • Diyarbakır
Açıklama: BRITISH TIME ' n KADIK Y - MEC D YEK Y - BAKIRK Y - AVCILAR ve D YARBAKIR ubelerinde Kay t Kabul, Tan t m ve E itim planlama ve Halkla ili kiler departmanlar nda g revlendirilmek zere diksiyonu d zg n, ikna kabiliyeti y ksek, gen , dinamik, ...
7 gün önce
 • S vari Giyim
 • Diyarbakır
Açıklama: Yurti i ve yurtd nda haz r giyim perakendecili i alan nda faaliyet g steren S VAR markam z n yeni a lacak Diyarbak r Cadde ma azas nda istihdam edilmek zere; En az lise mezunu, Tercihen perakende ma azac l k alan nda deneyim sahibi, Ma azac l k ...
7 gün önce
Açıklama: Cep telefonu sekt r nde g revlendirmek zere ekibimize kat lacak 'Perakende Geli tirme Uzman '' aramaktay z. Zincir ma azalar nda temsil etti i elektronik cihaz markas na ait r nlerin nas l daha ok sat labilece i konusunda fikirler retebilecek, ...
8 gün önce
 • Gratis
 • Diyarbakır
Açıklama: Gratis Ve D Ticaret A. . Gratis, m terisinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i in ihtiya duyaca her t rl markay ve r n sunan ki isel bak m marketidir. Nisan 2009 da SEDES Holding b nyesinde kurulan Gratis, A ustos 2018 itibar yla AVM ve ...
8 gün önce
Açıklama: Diyarbak r / Ceylan Karavil Park Avm' de a lacak olan ma azam zda al acak, ma azac l k alan nda kariyer yapmay d nen, m teri odakl Sat Dan man aramaktay z. Gereksinimler: En az lise mezunu Ma azac l k sekt r nde; tercihen temizlik, h zl t ketim ...
8 gün önce
Açıklama: giyim alan nda nc , st n tasar m ve retim uzmanl ile inovatif, fonksiyonel, ula labilir fiyat ve zarif tasar mlarla farkl ya am tarz na sahip olan Suwen, Forum Diyarbak r ma azas nda g revlendirilmek zere "Sat Dan man " aramaktad r. Kendisinden ...
8 gün önce
 • Gratis
 • Diyarbakır
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
8 gün önce
Açıklama: T rkiye nin lider Ki isel Bak m Marketi Gratis, 400 a k n ma azas yla b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. 2009 y l nda, Sedes Holding b nyesinde, Demir Sabanc taraf ndan kurulan Gratis, m terilerinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i ...
8 gün önce