Nerede

Erzincan (5 pozisyonlara)

Göre sırala:
  • T rkiye Finans Kat l m Bankas
  • Erzincan
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. Erzincan ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, Mevcut ...
8 gün önce
  • T rkiye Finans Kat l m Bankas
  • Erzincan
Açıklama: Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, Mevcut m terilerin takip edilerek, varl k performanslar n n iyile tirilmesi, r n karl l n n artt r lmas , Pazar ve m teri verilerinin toplanmas ve analiz edilmesi, Yeni m teri ...
8 gün önce
  • G GROUP
  • Erzincan
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, Se me&Yerle tirme, K dan manl , e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
14 gün önce
  • Anason Sa l kl Ya am Formu
  • Erzincan
Açıklama: Firmam zda al mak zere, tecr beli tecr besiz masaj terapisti elemanlar aranmaktad r. Tecr besiz adaylar m za firmam z taraf ndan e itim verilmektedir. Kalacak yer sigorta yemek mevcuttur.
29 gün önce
Açıklama: Tan m T rkiye'nin E itim G c y z! nsani de erlerle donat lm , sorgulayan, ara t ran, reten nesiller yeti tirmeyi ama layan U ur Okullar olarak 52 ilde 112 okul ve 127 Kurs ile ba ar gelene imizi s rd r yoruz.Global standartlarda, yenilik i e ...
30 gün önce