Nerede

İzmir (1317 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • JUMBO K NEFE
 • İzmir
Açıklama: Tan m Turizm sekt r nde faaliyet g steren Jumbo K nefe zincirimizin b nyesinde a a da belirtilen lokasyonlarda al mak zere yiyecek i ecek departman na ba l olarak al acak BULA IK I AYCI TEM ZL K g revlerinde al acak tak m arkada aramaktay z. ...
33 saniye önce
 • Rossmann
 • İzmir
Açıklama: zmir 'deki ma azalar m zda al acak, Engelli Sat Dan manlar aramaktay z. Gereksinimler: En az lise mezunu, Yasa gere i engelli kadrosuna uygun, Kasa kullan m ve/veya sat konusunda deneyimli, Tak m al mas na yatk n, G lery zl , ileti im yetene i g ...
11 dakika önce
 • TAB G da Sanayi ve Ticaret A. .
 • İzmir
Açıklama: Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
20 dakika önce
Açıklama: T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
26 dakika önce
 • Sar elik Karde ler
 • İzmir
Açıklama: DEM MA AZAMIZIN BEYAZ E YA ELEKTRON K B L M NDE G REV ALMAK ZERE, Gereksinimler: TERC HEN SATI KONUSUNDA TECR BEL , BEYAZE YA ELEKTRON K B L M N N HEDEFLER N GER EKLE T REB LECEK, N SEVEREK YAPAN, KEND NE ZEN G STEREN, SORUMLULUK SAH B , LET M G ...
3 saat önce
Açıklama: Dan manl n yapt m z turizm sekt r ndeki firmam z i in 'Almanca Bilen Inbound Turizm Dan man ' aray m z bulunmaktad r... 14.000 TL net kazan + 2000 TL ho geldin bonusu Y ksek prim imk n Haftada 2 g n tatil Inbound al ma Ofis al mas Muhte em yan ...
3 saat önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • İzmir
Açıklama: Tan m M teriden gelen a r lardaki taleplerin kar lanarak z me kavu turulmas M teri memnuniyetinin sa lanarak kaliteli hizmet sunulmas Aranan Nitelikler Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az Lise, tercihen nlisans ve ...
5 saat önce
 • SAS STER L ZASYON SERV SLER A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m nsan n en nemli de erlerinden biri olan Sa l kta, en ileri teknolojiyi kullanarak, b t nc l kalite anlay ile geni kitlelere sayg de er bir hizmet vermekteyiz.Eski ehir, Konya, Isparta, Tekirda ve Kayseri ehir Hastanelerinde Sterilizasyon ...
5 saat önce
 • RADISSON BLU RESORT & SPA, E ME
 • İzmir
Açıklama: Tan m irketimizin zmir / e me l esinde bulunan Be Y ld zl Radisson Blu Resort & Spa Otelin Mali ve dari ler Departman b nyesinde istihdam edilmek zere, tecr beli Muhasebe efi aranmaktad r. Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden ...
5 saat önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m zmir Alia a ubemizde "Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi olan, ...
5 saat önce
 • ngiliz K lt r Derne i Dil Okullar
 • İzmir
Açıklama: Tan m NG L Z K LT R KAR IYAKA UBEM ZDE G REVLEND R LMEK ZERE ALMANCA RETMEN ALINACAKTIR. Aranan Nitelikler Alman Dili ve Edebiyat veya Almanca retmenli i mezunu ki iler aranmaktad r. A1-A2-B1-B2 seviyelerinde a lan y zy ze s n flarda, Almanca e ...
5 saat önce
 • METROPOL INTERNATIONAL NSAN KAYNAKLARI DAN. H Z. T C. A. .
 • İzmir
Açıklama: Tan m Y z Y ze projelerimizde g rev almak zere Saha Aktivite Eleman ar yoruz. evreyi ve do al hayat korumaya y nelik projeler hakk nda insanlar bilgilendirmek G r len ki ilere, al malara nas l destek olabileceklerini anlatmak Destek olmak ...
5 saat önce
 • Tu ban n Buti i
 • İzmir
Açıklama: Tan m Bornova Kaz m Dirik Mahallesi Suvari Caddesinde bulunan e-ticaret ofisimiz i in a a da belirtmi olunan 3 farkl departman i in al ma arkada lar aray m z bulunmaktad r Sosyal medya m teri temsilcisi sipari sorumlusu(whatsapp ve sosyal medya ...
5 saat önce
 • WIMBLEDON Yabanc Dil Okulu
 • İzmir
Açıklama: Tan m ngilizce ve di er yabanc dil e itimlerinde T rkiye genelinde 22 ubesi ile ayn standart ve kalitede hizmet sa layarak yer ald m z sekt rde Wimbledon Yabanc Dil Okullar zmir/ Bornova ube mizde E itim Sat Dan man unvan ile g revlendirilecek ...
5 saat önce
 • Ceres Teknoloji ve G venlik Sistemleri
 • İzmir
Açıklama: Elektronik G venlik Sistemleri (Kamera, H rs z Alarm, Yang n Alg lama) sekt r nde faaliyet g steren firmam za personeller al nacakt r. niversite veya Teknik lise Elektrik/Elektronik b l mlerinden mezun veya Sekt r deneyimi olan tak m arkada lar ...
11 saat önce
 • Adecco Gebze
 • İzmir
Açıklama: Adecco Group d nyan n nde gelen K z mleri irketidir. Gelece in herkes i in i e yarar al ma olanaklar ile gelece ine inan yoruz ve her g n 3,5 milyondan fazla adaya ula arak kariyer olanaklar sa l yoruz. 60 lkeden yetenekleri geli tiriyor ve buna ...
13 saat önce
 • Adecco Gebze
 • İzmir
Açıklama: svi re Z rich merkezli Adecco Group, farkl uzmanl k alanlar na y nelik 9 alt markas yla d nyan n nde gelen K z mleri irketidir. Gelece in herkes i in i e yarar al ma olanaklar sa lamas i in al yor ve her g n 3,5 milyondan fazla adaya ula arak ...
13 saat önce
 • Ahmet Y lmaz Otomotiv
 • İzmir
Açıklama: KULLANILACAK PROGRAM: NETS S TANIMI ek, nakit, k.k. vs tahsilat makbuzlar n n i lenmesi Al faturalar n n i lenmesi E-ar iv ve E-fatura kesilmesi ve takibi G nl k banka takibi Dosyalama Ba-Bs mutabakat , al c ve sat c cari hesap mutabakatlar n n ...
15 saat önce
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
15 saat önce
 • Ayduk Yap
 • İzmir
Açıklama: n aat sekt r nde faaliyet g steren firmam zda g revlendirmek zere antiye efi al nacakt r. G rev Ve Sorumluluklar Mobilizasyon ve antiye Kurulumunun Yap lmas Program n n G ncellenmesi, Sat nalma Program n n Olu turulmas Alt Y klenici S zle ...
15 saat önce