Nerede

Kırklareli (31 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Genel fabrika t m otomasyon i lerinin (backup, restore, sanalla t rma, ar za tespit, tamir, bak m) i lerinin yap lmas , Makina ve Proses ekipmanlar n n i lerli inin sa lanmas i in tan mlanm bak mlar n veya onar mlar n yap lmas Ar za analizleri ...
22 saat önce
 • AK N ASTA
 • Kırklareli
Açıklama: Ar za ve Bak m faaliyetlerinin ger ekle tirilmesi esnas nda Fabrika Y netim Sistemlerine uygun hareket edilmesini sa lamak, Sorumlu oldu u tesislerdeki ekibin y netimi, y nlendirilmesi ve i takiplerinin planlanmas Enerji verimlili i projelerinin ...
bir gün önce
 • G rta E itim Hizmetleri Ticaret Limited irketi
 • Kırklareli
Açıklama: Tan m NE E ERBERK E T M KURUMLARI L LEBURGAZ Temsilcili imizde g revlendirilmek zere; OKUL NCES RETMENLER al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin Okul ncesi retmenli i veya ocuk Geli imi b l mlerinden mezun,Alan nda en az 2 y l deneyim ...
bir gün önce
 • AK N ASTA
 • Kırklareli
Açıklama: Geli meyi ve y ksek kaliteyi hedef alarak g da sekt r nde retim yapan irketimiz i in, Elektrik Bak m Teknisyeni al ma arkada lar ar yoruz. Genel fabrika elektrik ar za tespit, tamir ve bak mlar n n yap lmas Makina ve Proses ekipmanlar n n i ...
2 gün önce
 • AK N ASTA
 • Kırklareli
Açıklama: Geli meyi ve y ksek kaliteyi hedef alarak g da sekt r nde retim yapan irketimiz i in, Mekanik Bak m Teknisyeni al ma arkada lar ar yoruz. Genel fabrika mekanik ar za tespit, tamir ve bak mlar n n yap lmas Makina ve Proses ekipmanlar n n i lerli ...
2 gün önce
 • AK N ASTA
 • Kırklareli
Açıklama: Geli meyi ve y ksek kaliteyi hedef alarak g da sekt r nde retim yapan irketimiz i in, yeti tirilmek zere retim Operat r al ma arkada lar ar yoruz. Fabrikan n i g venli i, evre, g da g venli i ve di er genel kurallar na tam uyumlu ekilde al lmas ...
2 gün önce
 • AK N ASTA
 • Kırklareli
Açıklama: Fabrikam z b nyesinde yer alan buhar kazan tesisinde hareketli yatakl ve do algazl kazanlar n i letilmesini sa lamak zere buhar kazanc s arkada lar ar yoruz Kazan dairesi ve tesisinin belirlenmi standartlar er evesinde uygun ve verimli al mas n ...
2 gün önce
 • Alsim n aat
 • Kırklareli
Açıklama: at ve cephe kaplamalar sekt r nde faaliyet g steren firmam z n K rklareli, Bal kesir, Ankara ve Bursa sanayi b lgelerinde taahh d alt ndaki projelerde ( minimum 3 ayl k bir s re i in ) istihdam edilmek zere ; Gereksinimler: Seyahat engeli ...
4 gün önce
 • Toybox G da Pazarlama
 • Kırklareli
Açıklama: Lojistik operasyonlar nda al abilecek, Kamyon of r olarak en az 5 (be ) tecr beye sahip, leri s r tekniklerine hakim, E s r c ehliyetine sahip, T m evraklar tam olan, Erkek adaylar i in askerli ini tamamlam , L leburgaz / orlu b lgelerinde ...
7 gün önce
 • Tetik Kimya
 • Kırklareli
Açıklama: B y kkar t randaki i letmemizde g revlendirilmek zere Meslek Lisesi Muhasebe, MYO Muhasebe yada niversite ilgili b l mlerinden mezun, Muhasebe konusunda deneyimli, Muhasebe program n kullanm , (Tercihen LUCA ) Word,Excell bilgisi iyi olan, Erkek ...
9 gün önce
 • Tetik Kimya
 • Kırklareli
Açıklama: B Y KKARI TIRANDA BULUNAN K MYA SEKT R NDE FAAL YET G STEREN LETMEM ZE; RET MDE ALI ACAK VASIFLI - VASIFSIZ ( RET M PROSES NDE VE RET M HAMMADDELER N N HAZIRLANMASINDA ) 22-40 YA ARASINDA ASKERL K H ZMET N TAMAMLAMI , 2 VARD YA S STEM NDE ALI AB ...
9 gün önce
 • Bizim Servis Hizmetleri
 • Kırklareli
Açıklama: * L leburgaz daki G da fabrikas nda depo b l m nde al acak, * Depo i inde tecr beli, transpalet kullanabilen, * Yo un i temposuna ayak uydurabilecek, * 20 - 45 ya aral nda Bay personeller. * Herhangi bir sa l k problemi olmayan. * vardiyal al ...
14 gün önce
Açıklama: L leburgaz orlu b lgesinde bulunan bulunan yerel ve zincir marketlerde g revlendirilmek zere, Rut plan d hilinde ma azalar ziyaret edecek, Reyon tanzim ve te hir al malar yapacak, Raf ve depo stoklar n kontrol ederek eksikleri giderecek, Sipari ...
14 gün önce
 • zg dari Hizmetler
 • Kırklareli
Açıklama: L leburgaz G da Fabrikam zda al t r lmak zere Forklift Operat r aray m z bulunmaktad r. artlar y z y ze g r lecektir. leti im: 0549 803 05 55
15 gün önce
 • zg dari Hizmetler
 • Kırklareli
Açıklama: K rklareli L leburgaz'da bulunan G da Fabrikam zda al t r lmak zere K demli T20 sertifikas olan al ma arkada lar aramaktay z. al ma artlar y z y ze g r lecektir. leti im: 0549 803 05 55
15 gün önce