Nerede

Kütahya (18 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Bemar Kariyer Okulu
 • Kütahya
Açıklama: Tan m BEMAR Kariyer Okulunun K TAHYA temsilcili inde yar zamanl olarak al mak zere D Ticaret E itimeni al nacakt r; Aranan Nitelikler A a daki konularda pratik ve teorik bilgi sahibi; G ncel D Ticaret Mevzuat D Ticarette deme ve Teslim ekilleri ...
20 saat önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Kütahya
Açıklama: Tan m ube operasyonlar n n ve ekibin y netilmesi, G nl k ube i leyi inin planlanmas , M teri memnuniyetinin sa lanmas i in gerekli aksiyonlar n al nmas , D zenli m teri ziyaretlerinin ger ekle tirilmesi, Sat hedeflerine ula lmas i in ilgili al ...
20 saat önce
 • KGY N AAT SAN VE T C A. .
 • Kütahya
Açıklama: Tan m KGY n aat A. . T rkiye Geneli antiyelerinde g revlendirilmek zere; antiye saha organizasyonu ve saha ekiplerinin koordinasyonunun sa lanmas malatlar n proje ve artnamelere uygun ekilde yap lmas n n sa lanmas Firmalardan fiyat toplama, ...
2 gün önce
 • Greyder/Kavsan Ayakkab
 • Kütahya
Açıklama: Bu ilana girerek Perakende sekt r n n y kselen y ld z olan irketimizde y ksek kazan l kariyer imkanlar ile bir ba ar hikayesi yazmak i in ilk ad m at n z. Hedefe giden yolda birlikte y r mek, h zla geli en ve b y yen irketimizin ba ar s nda pay ...
4 gün önce
 • PARKHAYAT K tahya Hastanesi
 • Kütahya
Açıklama: Tan m PARKHAYAT K tahya Hastanesinde istihdam etmek zere "Otomasyon Sorumlusu / Teknik Servis Sorumlusu aray m z mevcuttur. Aranan Nitelikler *Mekanik ( Is tma, So utma ve Havaland rma ), *Elektrik sistemlerinin i letilmesi ve bak m nda veya ...
8 gün önce
 • Amerikan K lt r Derne i Dil Okullar
 • Kütahya
Açıklama: Tan m AMER KAN K LT R DERNE D L OKULLARI K TAHYA ubemizde g rev alacak talyanca E itmeni al nacakt r. Aranan Nitelikler - niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun -Aktif bir ekilde talyanca konu abilen - Tercihen yeti kin gruplar nda deneyimli, ...
11 gün önce
 • PARKHAYAT K tahya Hastanesi
 • Kütahya
Açıklama: Tan m Hastanemize A z Di ene Cerrahisi Uzman aranmaktad r. Aranan Nitelikler Hastanemize A z Di ene Cerrahisi Uzman aranmaktad r.
12 gün önce
 • PARKHAYAT K tahya Hastanesi
 • Kütahya
Açıklama: Tan m Sa l k turizm biriminde al acak iyi derecede Almanca bilen al ma arkada lar ar yoruz. Aranan Nitelikler Sa l k turizm biriminde al acak iyi derecede Almanca bilen al ma arkada lar ar yoruz.
16 gün önce
 • Saglik Seri Ilan
 • Kütahya
Açıklama: Tan m K tahya da Bulunan kurumumuzun t bbi kadrosunda g rev alacak (Diyaliz Sertifikas olan) Pratisyen Ar yoruz. Aranan Nitelikler Uzmanl k e itimini tamamlam , Hasta memnuniyeti odakl al may ilke edinmi , leti im yetene i g l ,pozitif Bran ile ...
21 gün önce
 • veteriner klini i
 • Kütahya
Açıklama: Hayvanlar seven merhametli mesle ine ilgili hasta sahiplerine kar sayg l ve yeterli bilgiye sahip al ma arkada ar yoruz... Cvlerinizi l tfen foto rafl g nderin fotografsoz cvler kabul edilmeyecek.. T r : Tam zamanl Maa : 4.250,00TRY - 5.000, ...
21 gün önce
 • Er-Bak r Elektrolitik Bak r Mam lleri
 • Kütahya
Açıklama: TANITIMI Kuruldu u g nden bu yana kalite al malar na devam eden ve bug n itibariyle ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001 ve IATF 16949 belgelerine sahip olan ER-BAKIR alt b l mde belirtilen zelliklere sahip ve ailesinin yesi olmak isteyen ...
24 gün önce
 • Er-Bak r Elektrolitik Bak r Mam lleri
 • Kütahya
Açıklama: TANITIMI Kuruldu u g nden bu yana kalite al malar na devam eden ve bug n itibariyle ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001 ve IATF 16949 belgelerine sahip olan ER-BAKIR alt b l mde belirtilen zelliklere sahip ve ailesinin yesi olmak isteyen ...
24 gün önce
 • ngiliz K lt r Derne i Dil Okullar
 • Kütahya
Açıklama: Tan m NG L Z K LT R YABANCI D L KURSU K TAHYA temsilcili inde g revlendirmek zere E T M DANI MANI al nacakt r. E itim Dan man pozisyonunda g reve ba layan al ma arkada lar m z SATI departman nda g revli olacakt r. Aranan Nitelikler * Tercihen e ...
25 gün önce
 • PARKHAYAT K tahya Hastanesi
 • Kütahya
Açıklama: Tan m A z Di ene Cerrahisi Uzman aanmaktad r. Aranan Nitelikler A z Di ene Cerrahisi Uzman aanmaktad r.
bir ay önce
 • PARKHAYAT K tahya Hastanesi
 • Kütahya
Açıklama: Tan m Hastanemize medikal onkoloji uzman aranmaktad r. Aranan Nitelikler Hastanemize medikal onkoloji uzman aranmaktad r.
bir ay önce
 • 1
 • 2