Nerede

Malatya (95 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • KIZILAY S STEM YAPI A. .
 • Malatya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI K z lay Sistem Yap , konvansiyonel yeni nesil yap ve sistemler geli tirmek amac yla kuruldu; daha iyi ve mutlu ya am ko ullar na sahip olunmas i in eri ilebilir, nitelikli, yenilik i ve sosyal bar nma sistemlerini ...
12 saat önce
 • KIZILAY S STEM YAPI A. .
 • Malatya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI K z lay Sistem Yap , konvansiyonel yeni nesil yap ve sistemler geli tirmek amac yla kuruldu; daha iyi ve mutlu ya am ko ullar na sahip olunmas i in eri ilebilir, nitelikli, yenilik i ve sosyal bar nma sistemlerini ...
12 saat önce
 • Kalme Kurumsal Gayrimenkul De erleme ve Dan manl k A. .
 • Malatya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sermaye Piyasas Kurulu ve Bankac l k D zenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan Gayrimenkul De erleme hizmeti vermek zere listeye al nm ve uluslararas yeterlilik sahibi KALME KURUMSAL da Bal kesir, Eski ehir, Sivas, ...
12 saat önce
 • GONCA G Y M SAN. ve T C.LTD. T
 • Malatya
Açıklama: Tan m 1970 y l nda kurulan firmam z 4 ubeyle hizmet vermeye devam ediyor. ubelerimizde g revlendirilmek zere M kemmel m teri deneyimi ya atacak r n takibi yapacak Reyon d zeni yapacak Hedeflenen sat lar ger ekle tirecek Pozitif g ler y zl BAY VE ...
12 saat önce
 • Eth c Medikal Ara t rma Ltd.
 • Malatya
Açıklama: niversitelerin Fen Bilimlerinden mezun ya da y ksek lisans rencisi Klinik ara t rmalar alan nda deneyimli yada deneyimsiz ngilizce bilen, z m odakl , insan ili kilerinde ba ar l , Ayr nt lara nem veren, Ki isel ve mesleki geli imine nem veren, E ...
17 saat önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ma aza Y neticili i konusunda en az 3 y l deneyimli, En az Lise, Tercihen niversite mezunu, Ekip y netimi ve liderlik becerileri geli mi , Analitik d nen ve ileti im becerileri y ksek, Ki isel imaj na nem veren, D a d ...
bir gün önce
 • ZNF BES N MADDELER SAN.VE T C.LTD. T .
 • Malatya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler niversitelerin Veterinerlik Fak ltelerinden veya Ziraat Fak lterinin Zootekni b l m nden mezun Ruminant konusunda en az 3 y l aktif sat tecr besine sahip Rasyon konusunda bilgi sahibi Tercihen ngilizce ...
bir gün önce
 • LOR S PARFUM
 • Malatya
Açıklama: Tan m LOR S markas yla parf m sekt r nde nc olmay kendisine ilke edinen Loris Parf m, b y me stratejisine paralel, hem T rkiye hem de d nyada ma aza say s n her ge en g n artt rmaktad r. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten Loris ...
bir gün önce
 • B OTREND EVRE VE ENERJ YATIRIMLARI ANON M RKET
 • Malatya
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1972 y l nda mobilya sekt r ile temelleri at lan, mobilya sekt r n n yan s ra enerji, in aat ve perakende sekt rlerinde de yurt i i ve yurt d nda faaliyet g steren Holdingimizin enerji sekt r nde faaliyet g steren ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az lise mezunu, Haz r giyim alan nda ve ma azac l kta en az 3 y l deneyimli, Ma aza sat lar n n hedefler do rultusunda ger ekle tirilmesine destek olabilecek, Ki isel imaj na nem veren, Moday takip eden, leti im ...
bir gün önce
 • Pukka Du akabin
 • Malatya
Açıklama: n - b ro y netimi konusunda tecr beli Diksiyonu d zg n, Telefon trafi ini y r tebilecek, Her t rl ofis sorumlulu unu alabilecek, n muhasebe bilen.Cari hesaplar kontrol edebilen, Mutabakat ve Tahsilat takibi yapabilen Evrak takibi yapabilecek, ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ero lu Grubu'na ba l LOFT Ma azac l k A. 'nin MALATYA PARK AVM ma azas i in ma azac l meslek olarak benimsemi ve kariyer hedefleyen a a daki niteliklere sahip; Tercihen niversite mezunu, Ma azac l k alan ndaki geli ...
2 gün önce
 • KERNEK YAPI N .M H.M M.GID.B L .SAN.T C.LTD. T
 • Malatya
Açıklama: Tan m Yemek ve Temizlik hizmeti Aranan Nitelikler - n aat ve Yap denetim irketinde al mak zere, -En az 1 y l deneyimli -En az lise mezunu al ma arkada ar yoruz.
2 gün önce
Açıklama: Tan m Ma aza faaliyetlerinin kalite ve hizmet standartlar na uygunlu unu sa layabilecek, Ma azadaki ekibini hedeflere y nlendirebilecek, M teri memnuniyetini esas alarak, sat artt r c faaliyetlerde bulunacak, Ma aza sto unu etkin ekilde y ...
2 gün önce
 • TeaShop
 • Malatya
Açıklama: Tan m Tea Shop Malatya Cafemizde al mak zere; Profesyonel ay ve kahve ekipmanlar yla, ay ve kahve haz rlamak ve sunmakla g revli ekip arkada lar ar yoruz. Aranan Nitelikler En az Lise mezunu, M teri taleplerini g lery zle kar layabilecek, Tak m ...
2 gün önce