Nerede

Mersin (91 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ISS PROSER KORUMA VE G VENL K H ZMETLER
 • Mersin
₺1 aylık
Açıklama: Mersin ilinde bulunan Avm projemizde g revlendirilmek zere G venlik M d r al m yap lacakt r. Aranan artlar; zel G venlik Kimlik Kart sahibi, 40-52 Ya aral nda rtibat Tel:0536.622 62 62
18 saat önce
 • Uluturk Partners Law Firm
 • Mersin
Açıklama: Dear applicants! On behalf of the subsidiary company of one of the largest Nuclear projects construction group of companies connected with the State Enterprise of the Russian Federation "ROSATOM" we are looking for in-house lawyers to work in ...
22 saat önce
 • McDonald's
 • Mersin
Açıklama: al aca McDonald s restoran nda en iyi Kalite,Servis,Temizlik ve De eri sa lamak zere verilen g revleri yerine getirir. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al malar yaparken i arkada lar , y neticileri ve ...
23 saat önce
 • ESC DESTEK
 • Mersin
Açıklama: Depomuzda al acak BAY DEPO personelleri al nacakt r Arad klar m z; 18-42 ya aral nda Vardiyal al ma saatlerine uyum sa l yabilecek, Elektrikli ara alan nda faaliyet g steren firmam zda g revlendirilmek zere; Elektrikli ara lar n da t m ve ...
23 saat önce
Açıklama: Elektrikli ara alan nda faaliyet g steren firmam z n Mersin'deki deposunda g revlendirilmek zere; - End stri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek Y ksekokullar n n Makina, Motor, Mekatronik veya Tercihen Elektrik - Elektronik B l mlerinden ...
bir gün önce
 • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
 • Mersin
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
bir gün önce
Açıklama: K lt r, sanat ve e lencenin adresi D&R olarak, Mersin Tarsus ma azam zda perakende sekt r n n inceliklerini renmekle kalmay p kendine ve D&R a de er katacak Part Time Sat Temsilcisi al ma arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: En az lise mezunuyum, ...
bir gün önce
Açıklama: K lt r, sanat ve e lencenin adresi D&R olarak, Mersin Forum ma azam zda perakende sekt r n n inceliklerini renmekle kalmay p kendine ve D&R a de er katacak Part Time Sat Temsilcisi al ma arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: En az lise mezunuyum, ...
bir gün önce
 • Elektro Grup
 • Mersin
Açıklama: leti im sekt r nde lider olarak hizmet veren Turkcell Kurumsal z m Merkezinde, M terilere telefon arac l yla hizmet vererek r n ve hizmetlerin tan t m ve sat n ger ekle tirecek, Kampanyalar, r n ve hizmetler ile ilgili m terilerin ...
bir gün önce
 • Pronet G venlik Hizmetleri A. .
 • Mersin
Açıklama: Tan m Sat ger ekle tirilmi elektronik g venlik sistemlerine ili kin montaj i lemlerini ekibi ile birlikte ger ekle tirmek zere, Teknik Operasyonlar m zda g rev alacak 'Montaj Ekip efi' aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler Meslek Lisesi veya ...
2 gün önce
 • Teknosa
 • Mersin
Açıklama: Kuruldu u g nden bu yana elektronik ve teknolojik e ya perakendecili i alan na yenilikler getiren Teknosa ailesi olarak, Perakende Sat departman m zda g rev alacak dinamik, gen ve ileti imi g l Sat Dan man ar yoruz. Neler Yap yoruz? Sat s ...
2 gün önce
 • Mass Direct
 • Mersin
Açıklama: Yeni kan teknolojik r n hakk nda bilgilendirme ve sat n art rma konusunda kendine g venen Sat temsilcisi ar yoruz. nsan ili kilerinde ba ar l , temsil yetene ine sahip, M teri odakl ve m teri memnuniyetine nem veren, Tercihen tecr beli, ...
3 gün önce
 • Su Kutusu
 • Mersin
Açıklama: Teknik hizmetler konusunda tecr beli, Tercihen mekanik ve elektrikli aksamlar bilen, Aktif olarak ara kullanabilen, SRC 4 belgeli Esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, Askerlik hizmetini tamamlam , Tercihen Sigara kullanmayan 25-35 ya aral ...
3 gün önce
 • ISS TES S Y NET M H ZMETLER
 • Mersin
Açıklama: Mersin ilindeki projelerimizde g revlendirilmek zere; 20-38 ya aral nda Erkek adaylar i in askerli ini tamamlam Temizlik alan nda en az 1 y l deneyimli Tak m al mas na yatk n Temizlik Personeli Aranmaktad r. Mersin'de ikamet art bulunmaktad r.
3 gün önce
 • DOKTOR TARSA TARIM
 • Mersin
Açıklama: GENEL N TEL KLER Mersinde ikamet eden, Erkek adaylar i in askerlik hizmetini tamamlam , Tak m al mas na uygun, TANIMI Mersin Akdeniz' de faaliyet g stermekte olan firmam za retim paketleme b l m nde al mak zere Paketleme Eleman al nacakt r.
3 gün önce
 • Sevin n aat
 • Mersin
₺11.000 aylık
Açıklama: MERS N MERKEZDE MADEN VE HAFR YAT TA IMA YAPAN F RMAMIZA G VEN L R VE MERCEDES AXOR 1842 EK C KULLANAB LEN MESLEK BELGELER EKS KS Z, D ZG N ALI AB LECEK OF R ALINACAKTIR. LET M:ZAFER S ZLER/ 0 539 335 90 46 / CRET 11.000,00 TL. MERS N AKKUYU N ...
3 gün önce
 • stbirlik Akaryak t
 • Mersin
Açıklama: yerimizde TARSUS'ta ikamet eden d r st,d zenli ve DA M al acak eleman al m yap lacakt r.Yapaca i N SAHA SATI ELEMANI(PETROLDE POMPACI)d r. yerine ula m kendi imkanlar n z ile sa lanacakt r. Ba vurular i in ileti im numaras 0530 737 43 01
4 gün önce
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz ailemiz i in Mersin - Yeni ehir il esinde Ev Yard mc s pozisyonunda bak c aray m z bulunmaktad r. Yeni ehir de bulunan 3+1 evimizde 4 ki i ya yoruz. 2 yeti kin ocu um var. Evin genel detayl temizli ine haftada ...
4 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Mersin
Açıklama: We are in search for English Teachers for our new branch in Mersin. Previous work experience will be an asset. Potential teachers must be willing to think and and work outside the box. Gereksinimler: -Candidates must have a degree in English ...
5 gün önce
 • American Life Language Institute
 • Mersin
Açıklama: AmericanLIFE - Mersin ubesinde Part Time al acak retmen al m yap lacakt r. S n f ve zel ( S nava haz rl k ) dersleri verebilecek, G ethe Enst. standartlar na vak f retmenler ile al ay arzuluyoruz. Gereksinimler: - niversitelerin Almanca retmenli ...
5 gün önce