Nerede

Osmaniye (14 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Aras Kargo
 • Osmaniye
Açıklama: Aras Kargo b nyesinde Osmaniye /D zi inde bulunan D zi i ubemizde S r c pozisyonunda g rev alacak al ma arkada lar aramaktay z. Tan m G rev yap lan ubeye gelen kargolar zaman nda ve hasars z bir ekilde al c lar na ula t rmak. G rev yap lan ...
16 saat önce
 • Essel Sel loz ve Ka t San. Tic. Anonim irketi
 • Osmaniye
Açıklama: r nlerin ve retim proseslerinin ilgili spesifikasyon ve g venlik standartlar na uygunlu unu kontrol etmek, retilen r nlerin teknik resimlerini okuyarak proses kontrollerini yapmak, retime girecek malzemelere ait fatura ve irsaliye bilgilerinin ...
bir gün önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • Osmaniye
Açıklama: Turkcell Kurumsal z m r n ve servislerinin b lge i erisindeki k k ve orta boy i letmelere y nelik tan t m ve sat n n ger ekle me s recini y netilmesi U tan uca t m sipari ve sat s re lerini y netmek; sat sonras m teri talepleri ile ilgili ...
2 gün önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • Osmaniye
Açıklama: Temsil ve ifade yetene i g l , tak m al mas na yatk n, Hedef odakl , giri imci, insan ili kileri kuvvetli, ikna kabiliyeti y ksek ve problem zme becerilerine sahip, Telekom nikasyon ve bili im sekt r nde kariyer yapmay hedefleyen, Sahada al may ...
2 gün önce
 • Gratis
 • Osmaniye
Açıklama: T rkiye nin lider Ki isel Bak m Marketi Gratis, 400 a k n ma azas yla b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. 2009 y l nda, Sedes Holding b nyesinde, Demir Sabanc taraf ndan kurulan Gratis, m terilerinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i ...
8 gün önce
Açıklama: Zincir veya operat r teklonoji ma azalar nda g revlendirilmek zere, Deneyimli Ak ll Teklonoji Dan manlar aramaktay z. Gereksinimler: Daha nce Telekom nikasyon ma azac l veya zincir teknoloji ma azalar nda GSM zerine deneyim sahibi, Marka ...
9 gün önce
Açıklama: Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, 25 pazarda 15.000 ma azas yla d nyan n en b y k uluslararas sa l k ve g zellik perakendecisidir. Her y l 5,2 milyardan fazla m teri ve ye, 12 perakende markas ndan ma azalar ve online arac l ...
9 gün önce
 • Da Tekstil
 • Osmaniye
Açıklama: Da Tekstil - Ma aza Sat Dan man ( KAD RL ) T rkiye'de Giyim Ma azac l k Sekt r n n nc lerinden olan DA TEKST L ve OBJE Ma azalar Zinciri olarak KAD RL Ma azalar m zda g revlendirilmek zere '' Sat Dan man '' al ma arkada lar ar yoruz. N TANIMI: ...
10 gün önce
 • Aysira Tekstil
 • Osmaniye
Açıklama: Aysira OSMAN YE ma azam z i in Sorumlu oldu u reyonun g rsel standartlara uygun ekilde d zenlenmesi, M teriye ihtiya lar n rendikten sonra r n be enisine sunmas , M terilere sunaca koleksiyon ve r nlerin zellikleri hakk nda bilgi sahibi olup ve ...
14 gün önce
 • Aysira Tekstil
 • Osmaniye
Açıklama: Kusursuz tasar mlar , y ksek kalitesi ve ula labilir fiyat misyonuyla gelinlik sekt r nde liderli e do ru yol alan Aysira, Avrupa n n ve Ortado u nun nde gelen ve kabul g ren gelinlik retim firmalar aras nda yer almaktad r. Aysira d nya gelinlik ...
14 gün önce
 • Aysira Tekstil
 • Osmaniye
Açıklama: Kusursuz tasar mlar , y ksek kalitesi ve ula labilir fiyat misyonuyla gelinlik sekt r nde liderli e do ru yol alan Aysira, Avrupa n n ve Ortado u nun nde gelen ve kabul g ren gelinlik retim firmalar aras nda yer almaktad r. Aysira d nya gelinlik ...
18 gün önce
 • Aysira Tekstil
 • Osmaniye
Açıklama: Kusursuz tasar mlar , y ksek kalitesi ve ula labilir fiyat misyonuyla gelinlik sekt r nde liderli e do ru yol alan Aysira, Avrupa n n ve Ortado u nun nde gelen ve kabul g ren gelinlik retim firmalar aras nda yer almaktad r. Aysira d nya gelinlik ...
19 gün önce
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
22 gün önce
 • B REV M GAYR MENKUL OTOMOT V LETI IM ORG. SAN. VE T C. A. .
 • Osmaniye
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren Birevim , d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Olumlu de erlendirilen adaylar ...
24 gün önce