Nerede

Nsan kaynaklar sorumlusu, Türkiye (685 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • R VALDE nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... i ve i i bulma hizmeti veren " nsan Kaynaklar ve Dan manl k" irketimizde g revlendirilmek ... beli yada yeti tirilmek zere ' ' nsan Kaynaklar Sorumlusu ' ' al nacakt r. Ba vuru ... beli yada yeti tirilmek zere ' ' nsan Kaynaklar Sorumlusu ' ' al nacakt r. Ba vuru ...
3 gün önce
 • DD De i im Dinamikleri Y netim Merkezi
 • İstanbul
... bulunan firmam z b nyesinde g revlendirilmek zere nsan Kaynaklar Sorumlusu aray m z bulunmaktad r. irket i i ... mlerinden mezun (End stri M h., nsan Kaynaklar Y netimi, ktisat, letme, al ... lemleri ve bordrolama konusunda ve nsan Kaynaklar Departman s re lerinin ...
18 saat önce
 • UGC U UR G RB Z C VATA ANON M RKET
 • İstanbul
... , a a da belirtti imiz niteliklerde nsan Kaynaklar Sorumlusu aray m z bulunmaktad r. - nsan Kaynaklar ve dari ler alan ... m ve oryantasyon s re lerini y r tmek - nsan Kaynaklar s re leri i inde gereken her t rl ...
bir gün önce
 • EASY TRAVEL
 • İstanbul
... Genel Merkezimizde ekibimize kat lacak nsan Kaynaklar Sorumlusu tak m arkada lar aramaktay z. Genel ... i plan na uyumlu insan kaynaklar stratejileri ve giri imleri geli ... m s re lerini y netmek,personel bulma kaynaklar n ve se me y ntemlerini belirlemek ...
bir gün önce
 • TUREX TUR ZM
 • İstanbul
... Genel Merkezinde g rev yapmak zere nsan Kaynaklar Sorumlusu istihdam edilecektir. al anlara ait ...
17 gün önce
 • EURO L ENERJ DA ITIM A. .
 • İstanbul
Açıklama: Tan m nsan Kaynaklar politikalar n n standartlara ve Kanunu na uygunlu unun denetlenmesi, nsan Kaynaklar S re lerinin ve Politikalar n n olu turulmas na liderlik etmek, E itim, performans, yetenek y netimi, kariyer planlama vb. t m nsan ...
9 gün önce
 • CUBO BOYA
 • Antalya
Açıklama: Tan m Antalya Organize Sanayi B lgesinde Bulunan Genel M d rl m zde istihdam edilmek zere; irketlerin insan kaynaklar i lemlerini y r tebilecek, Personel al m , personel se imi ve yerle tirilmesi e itimi, performans y netimi , cret y netimi , ...
bir gün önce
 • NOV SA LIK TUR ZM VE D J TAL PAZARLAMA DANI MANLIK REKLAM SANAY T C.LTD. T .
 • İstanbul
Açıklama: Tan m sk dar'da bulunan sa l k truzmi sat ofisimiz i in sosyal mecralar arac l ile insan kaynaklar i in kalifiye eleman bulunmas ve bu elemanlar n i e al m s re lerinin y netilmesi, s re lerini yapabilecek iyi derecede ingilizce bilen insan ...
11 gün önce
 • NER N AAT HARF.LTD. T
 • İstanbul
... kaynaklar s re lerinde g revlendirilecek a a daki niteliklere sahip " nsan Kaynaklar Sorumlusu" ar yoruz. TANIMI Firmam zda nsan Kaynaklar ... i lemleri y r tmek, nsan Kaynaklar S re lerinde do abilecek hukuki ... SG kapsam nda nsan Kaynaklar ile ilgili hususlarda ...
24 gün önce
Açıklama: irketimizin nsan Kaynaklar Departman nda g rev almak zere i ... , enerjik, ileti im becerilerine g venen, nsan Kaynaklar Sorumlusu ar yoruz. Tan m ; irketin i e al ...
17 gün önce
 • SEZA KONFEKS YON SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • İstanbul
Açıklama: Tan m Aday ara t rma, m lakat ve de erlendirme s re lerinin y r t lmesi, Personel b t esi ve personel hareketleri raporunun haz rlanmas ve takibin yap lmas , al anlar n puantaj takibi, cret ve sosyal yard mlar n tahakkuku ile avans ve maa ...
bir gün önce
 • Borta Grup
 • İstanbul
Açıklama: nsan Kaynaklar alan nda Personel Tedariki, Se ... tirme yapan firmam z i in OPERASYON SORUMLUSU aranmaktad r. TANIMI * IK aday veri ... , ARANAN ZELL KLER VE UZMANLIKLARI * nsan Kaynaklar alan nda kariyer hedefleyen, * MS ...
24 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Tekirdağ
... ubelerinde - ube Sorumlusu letmeci- olarak yer alacak nsan Kaynaklar letme,Y netim ... niversitelerin; letme,Y netim Organizasyon, nsan Kaynaklar ,Halkla ili kiler,Uluslararas ... netim Organizasyon,Halkla li kiler, nsan Kaynaklar , letme zerine alanlarda tamamlam ...
6 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Kocaeli
... ubelerinde - ube Sorumlusu letmeci- olarak yer alacak nsan Kaynaklar letme,Y netim ... niversitelerin; letme,Y netim Organizasyon, nsan Kaynaklar ,Halkla ili kiler,Uluslararas ... netim Organizasyon,Halkla li kiler, nsan Kaynaklar , letme zerine alanlarda tamamlam ...
11 gün önce
 • MUHTARO LU ENERJ A. .
 • İstanbul
Açıklama: Tan m 1- nsan Kaynaklar Prosed r haz rlamak ve uygulanabilirli i sa lamak, 2-Bordro, puantaj bes i lemlerine hakim, 3-Organizasyon emas olu turmak ve g ncel tutmak, 4-Personel G rev tan mlar n belirlemek, 5-Personel giri k takibi, 6-Personel i e ...
5 gün önce