Nerede

Sat n alma sorumlusu, Türkiye (222 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • ARGEMSAN E T M TEKNOLOJ LER A. .
 • Balıkesir
Açıklama: SATIN ALMA SORUMLUSU LANI Bal kesir de ... a a daki yeterliliklere sahip Sat n Alma Sorumlusu aray m z bulunmaktad ... . Tan m Firmam z n sat n alma s re lerini y ... sunmak, Sat n almalar n operasyonel y netimini yapmak ve planlamas n sa lamak, Sat n alma ...
8 gün önce
 • G VEN SO UTMA N TELER SAN.VE T C.LTD. T
 • İstanbul
... zda, sat n alma s re lerinin y r t lmesinde g revlendirilecek Sat n alma Sorumlusu ... aramaktay z. ARANAN N TEL KLER niversitelerin ... eden Bay / Bayan Sat n Alma sorumlusu al nacakt r. N TANIMI Birimlerden talep ...
16 gün önce
 • GENYAP M MARLIK M H. VE N . SAN. LTD. T .
 • İstanbul
... daki niteliklere sahip SATIN ALMA SORUMLUSU ar yoruz. GENEL N TEL KLER ... i i pazar nda sat n alma s re lerini y ... ndeki tedarik kaynaklar n tespit ederek sat n alma s re lerini ... yenilikleri takip edecek, raporlayacak sat n alma sorumlusu aranmaktad r.
16 gün önce
 • GRUP MAJ AYDINLATMA SAN. T C. LTD. T .
 • İstanbul
... i in, Sat n Alma Departman nda al mak zere Teknik Sat n Alma Sorumlusu aray m ... sonras s recin y netimi, Sat n almalar n lojistik, d ticaret, g mr ... g ncel tutulmas , Sat n alma etkinli ini artt rarak, sat n alma maliyetlerinde azaltma yaratabilecek etkinlikte ...
13 gün önce
 • TURGUT FIRAT PROJE N .A.
 • Ankara
... VE TANIMI n aat Sekt r Sat n Alma Sorumlusu A klamas Sat n almaya ait t ... yap lmas , Sat n alma talebinin uygunlu unu kontrol etmek, Sat n alma taleplerini planlamak ... sipari lerin haz rlanmas , Sat n alma faturalar n malzeme ve sat n alma talep formlar yla ...
26 gün önce
 • Can G lkesen Dan manl k & nsan Kaynaklar
 • Çatalca
... yurti i hammadde sat n alma deneyimine sahip "Sat n alma Sorumlusu " aray m z ... belirlenen sat n alma politikalar na g re al m yapmak, Sat n alma ... faaliyetlerini rekabet avantaj sa layacak ekilde yapmak, piyasay takip etmek, Sat n almalar n ...
bir ay önce
 • KAYATEK B L M YAZILIM N AAT DANI MANLIK SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Ankara
... ve Tan m Sat n alma konusunda deneyimli, n aat malzemeleri konusunda ... tecr beli, Seyahat engeli bulunmayan, Sat n Alma Sorumlusu olarak g revlendirilecektir. TANIMI: ... d hilindeki sat n alma faaliyetlerini onaylamak, yetkisi d ndaki sat n almalar st makam ...
25 gün önce
 • Divan
 • İstanbul
... Tesisi nde g revlendirmek zere Sat n Alma Sorumlusu tak m arkada ar yoruz ... . Divan Grubu na kat ld n zda ... , Stratejik sat n alma analizlerini haz rlamak, periyodik raporlamalar yapmak, Sorumlu oldu u sat n alma ...
6 gün önce
 • BARTEK ELEKTR K S STEMLER SAN. VE T C.LTD. T .
 • İstanbul
... za Sat n Alma Sorumlusu aranmaktad r. Tercihen niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Sat n alma ... meleri yapmak ve muhafaza etmek, Sat n alma i lemlerini genel ticari ... her t rl sat n alma i lemlerini yapmak, irketin sat n alma stratejileri ve politikalar ...
bir ay önce
 • DESTEK OTOMOT V YAN SANAY VE T CARET A. .
 • Bursa
... b nyesinde g revlendirilmek zere SATIN ALMA SORUMLUSU al nacakt r. niversitelerin lgili ... fatura, irsaliye, s zle me, sat n Alma talebi, tekliflerini y r tmek ... Engeli Bulunmayan, Sat n Alma s re lerini y r tmek zere, Sat n Alma Sorumlusu al ...
6 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Nevşehir
... - Sat n Alma Sorumlusu A klamas Plastik elektrik r nleri ... bulmak Farkl birimlerden sat n alma taleplerini toplamak Sipari ... sat n alma s recini y r tmek Depodaki stok seviyelerine g re sat n alma ... Sat n alma konusunda tecr beli Fiyat pazarl yap p sat n alma ...
12 gün önce
 • fy l Termo klimlendirme Sanayi ve Ticaret LTD. T
 • Samsun
... ' n Sat n Alma departman n n stratejik hedeflerinin ger ekle tirilmesinde Sat n Alma Sorumlusu olarak ... neticinin onay na sunmak, Sat n almalar n operasyonel y netimini yapmak ... nan hizmetlerin planlamas n ve takibini yapmak, Sat n alma artnameleri haz ...
18 gün önce
 • Kopuzlar Group
 • İzmir
Açıklama: Sat n Alma Sorumlusu - 203249 zmir Kopuzlar Group Tan m ... olmayan (erkek adaylar i in),Sat n alma sorumlusu al nacakt r. in Tan ... tedarik ileri de erlendirmek,Sat n al nan r n ve hizmetlere ili ... iyile tirilmesine y nelik,Karar alma s re lerine katk da ...
24 gün önce
 • TENSAFORM MEMBRAN YAPILAR SANAY VE T CARET A. .
 • İstanbul
... erifali adresinde g revlendirilmek zere Sat n Alma Sorumlusu al nacakt r. Firmam zda ... g revlendirilecek personelin; Lisans veya n ... lisans mezunu, Sat n alma alan nda en az ...
13 gün önce
 • Tun lar Kuruyemi
 • Ankara
... zere Sat n Alma Sorumlusu aranmaktad r. Sat n alma zerine teklif almak, Farkl birimlerden gelen sat n alma ... dok mantasyon haz rlamak, Sat n alma alan nda sipari vermek, ... zerinde performans de erlendirmesi yapmak, Sat n alma sa lanabilecek muhtemel tedarik ...
9 gün önce