Nerede

Yaz l m geli tirme uzman, Türkiye (2557 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • SVB KURUMSAL H ZMETLER SAN. VE T C.LTD. T .
 • İstanbul
... , Yaz l m Geli tirme Eleman , Yaz l m Geli tirme Sorumlusu, Yaz l m Geli tirme Tak m Lideri, Yaz l m Geli tirme Uzman Yard mc s , Yaz l m Geli tirme Uzman , C# Geli tirici, C# Yaz l m Geli tirme Uzman , K demli Yaz l m Geli tirme Uzman , Yaz l m Geli tirme ...
9 gün önce
 • Hermes nternet leti im Yaz l m Sanayi Ticaret A.
 • İzmir
... m * Hermes leti im Yaz l m Geli tirme Ekibi, * Web servislerinin ... phanelerden/teknolojilerden herhangi birisiyle yaz l m geli tirmi , * Kullanmad ... M hendisli i b l m mezunu yaz l m geli tirme uzman aranmaktad r. * Adaylar n tercihen izmirde ...
5 gün önce
 • Yenibiri nsan Kaynaklar Hizmetleri, Dan manl k ve Yay nc l k A. .
 • İstanbul
... d zenli y r tt m z r n geli tirme faaliyetlerinde yaz l m alan nda destek verecek deneyimli Yaz l m Geli tirme Uzman ar yoruz ... web projeleri geli tirmi , yay na alma ve iyile tirme al malar ...
11 gün önce
 • Bizsim Game Studios
 • Muğla
... ve Mobil tabanl oyun tasarlama, geli tirme ve pazarlama alan nda faaliyet ... ofisimizde g revlendirilmek zere deneyimli Frontend Yaz l m Geli tirme Uzman ar yorum. yi derecede HTML5 ... ndan izleyen, Performansl aray zler geli tirmeye nem veren, Tasar msal bak ...
11 gün önce
 • SVB KURUMSAL H ZMETLER SAN. VE T C.LTD. T .
 • İstanbul
... tasar m ve geli tirme s recinde yer alm , Microsoft yaz l m dillerine ve yaz l m geli tirme ortamlar na ... entegrasyon, geli tirme ve test a amalar nda deneyim kazanm ve CRM yaz l m uzman olarak ...
5 gün önce
Açıklama: Turizm ve Ta mac l k alanlar nda faaliyet g steren irketlerimizde kullanaca m z yaz l mlar n geli tirilemesinde Tam zamanl al acak tak m arkada lar al nacakt r. Gereksinimler: BACKEND DEVOLOPER ve FRONTED DEVOLOPER 1.) BACKEND DEVOLOPER; ...
23 gün önce
 • TESPO TUKETIM MALLARI TICARET VE A.S.
 • İzmir
... Açıklama: Tespo A. . - Uygulama Ve Geli tirme Uzman A klamas TESPO, ilk olarak Avrupa ... kurulu tur. Yeni yaz l m projelerinin uygulama ve geli tirme alanlar nda al ... konular na veya teknolojilerine h kim, Yaz l m geli tirme ortamlar n etkin bir ekilde kullanm ...
4 gün önce
 • NSTRA DANI MANLIK ORGAN ZASYON VE T CARET LTD. T .
 • İstanbul
... giri dan manl sa lamaktad r. Geli tirme Uzman pozisyonumuz, halihaz rda portf y m ... yaz ma ve y zy ze g r melerle y r t lmesi ve yeni i geli ... Geli tirme Uzman pozisyonumuz i in; - niversitelerin iktisadi ve idari bilimler fak ltelerinden mezun, -Yaz ...
12 gün önce
 • Mapp Pazarlama
 • Antalya
Açıklama: Mapp Pazarlama - Perakende Geli tirme Uzman (Antalya) A klamas Cep telefonu sekt r nde g revlendirmek zere ekibimize kat lacak 'Perakende Geli tirme Uzman '' aramaktay z. Zincir ma azalar nda temsil etti i elektronik cihaz markas na ait r nlerin ...
3 gün önce
 • Mapp Pazarlama
 • Antalya
Açıklama: Cep telefonu sekt r nde g revlendirmek zere ekibimize kat lacak 'Perakende Geli tirme Uzman '' aramaktay z. Zincir ma azalar nda temsil etti i elektronik cihaz markas na ait r nlerin nas l daha ok sat labilece i konusunda fikirler retebilecek, ...
3 saat önce
 • Sahra Telekom
 • Ankara
Açıklama: 1997 y l nda Ankara da kurulan Sahra Telekom, lkemizde ileti im hizmetlerinin serbestle tirilmesi ile birlikte 2004 y l nda buyana ulusal ve uluslararas pazarlarda telefon hizmet vermeye ba layan ilk alternatif Telekom operat rlerindendir. Sahra ...
27 gün önce
 • B&G Store
 • İstanbul
Açıklama: NEB M V3 yaz l m kapsam ndaki mod llerden sorumlu olarak, Mevcut mod llerle entegrasyon ve iyile tirme al malar nda bulunmak. Yeni mod llerin devreye al nmas nda ve dijitalle me projelerinde aktif rol almak. Dok mantasyon ve s re al malar nda ...
7 gün önce
 • T rkiye Omurilik Fel lileri Derne i
 • İstanbul
Açıklama: Tan m Ba davran lar n analiz ederek, kaynak geli tirme planlar ve stratejiyi olu turmak, Ba kanallar n n e itlendirilmesi ve verimlili inin artt r lmas i in yeni kanallar, yeni ba y ntemleri, bireysel/kurumsal kampanyalar ve kurumsal ili kilerin ...
15 gün önce
 • DEPIXEN YAZILIM VE B L M H ZMETLER A.
 • İstanbul
Açıklama: S STEM ZET M Z Bulut platformlar GCP, AZURE, AWS , veri y netimi Bigquery, Bigtable Linux (Ubuntu), Microservice, Python, GO, C/C++, API MS-SQL ve MySQL Front-End Html, Css, Javascript, React, Flutter. SAAS TEKN K BEKLENT M Z E-Ticaret ...
9 gün önce
 • DEPIXEN YAZILIM VE B L M H ZMETLER A.
 • İstanbul
Açıklama: S STEM ZET M Z Bulut platformlar GCP, AZURE, AWS , veri y netimi Bigquery, Bigtable Linux (Ubuntu), Microservice, Python, GO, C/C++, API MS-SQL ve MySQL Front-End Html, Css, Javascript, React, Flutter. SAAS TEKN K BEKLENT M Z E-Ticaret ...
10 gün önce